Napoleon Bonparte anali wopenta (1769 August 15, - May 5, 1821).

Napoleon Bonparte (1812)