Aroma

Aroma 1:1 Paulo oyitanidwa mwa zifundo za khristu kuti ankhale Mtumwi. Uthenga omwe anaitaninidwira ndi kulalikira Za ubwino wa Mulungu kwa munthu.kulalikira uthenga Wabwino wa Mulungu kwa munthu.[1]

ZolembaEdit